Casil captured by the lens of Jiajie Lyu, in exclusive for Fucking Young! Online.

Creative Director & Photographer: Jiajie Lyu (@jiajie.vivian_lyu)
Star: Casil (@casil_the_goat_lord)
Stylist: Jiajie Lyu (@jiajie.vivian_lyu), Yuqi (@iifins)
Assistant: Amenda (@jingcennn_wang)
Fashion: Yuqi (@lejardinofficial_), Ziyao (@agentlesingularity), Ivy (@hummusrat)