Fenn Sean photographed by Thomas Lohr for Hero Magazine.