For Spring/Summer 2018, SHOOP traveled to Tokyo to shot its latest collection.

Photo: Raihei Okada
Styling: Sullen Tokyo
Styling Assistant: Daichi Hatsuzawa
Models: Fukutaro Koyama & Daichi Hatsuzawa
Location: Shinkiba, Tokyo