Lu Wei, Li Jing, and Hua Hangxin shot by Pacoke and styled by Darin Dong, in exclusive for Fucking Young! Online.

Make-up: a Leng
Hair: Zing Cheng @zingchengs
Production: Ck Zhang @ckkzhang