Gleb Gorodkov photographed and styled by Marina Malinovskaya, in exclusive for Fucking Young! Online.

Make-up: Katerina Poedinschikova @kattty_po
Assistant: Stepan Pletnyov @psychedelic_bully