Hayato and Tong photographed by Jialing Hu and styled by Yawen, in exclusive for Fucking Young! Online.

Creative Direction: Yihao @2000yihao & Jialing Hu @jialinghuphoto
Make-up:Yihao
Hair:Xiangzi @xiangzi323
Brands: PRONOUNCE,Ttotvia,FULIAN.